ข้อมูลรถโม่คอนกรีต

การสั่งคอนกรีตผสเสร็จ ต้องตรวจสอบ รถส่งคอนกรีตว่าสามารถเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างได้อย่างสะดวกหรือไม่
และต้องดูระยะเวลาคานเทให้เหมาะสมกับการสั่งคอนกรีตในแต่ละเที่ยว เพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพ

รถโม่คอนกรีต

รถคอนกรีตเล็ก 3 คิว
ความกว้าง 2.5 เมตร
ความยาว 6 เมตร
ความสูง 3 เมตร
น้ำหนักรถเปล่า 5 ตัน น้ำหนักรถเปล่า 12.5 ตัน

รถคอนกรีตใหญ่ 5 คิว
ความกว้าง 3 เมตร
ความยาว 8 เมตร
ความสูง 5 เมตร
น้ำหนักรถรวมคอนกรีต 12.5 ตัน น้ำหนักรถรวมคอนกรีต 24.5 ตัน