ทำไมต้องทดสอบคอนกรีตที่อายุ 7, 14, 28 วัน โดยเฉพาะที่อายุ 7 กับ 14 วันมีจุดประสงค์เพื่ออะไร

ACI 318 กำหนดให้ทดสอบกำลังอัดก้อนตัวอย่างคอนกรีตเพียงที่อายุ 28 วัน เพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามที่ออกแบบเอาไว้ บางโครงสร้างที่ยังไม่ต้องรับแรงที่อายุ 28 วัน เช่นฐานรากของตึกระฟ้า อาจกำหนดกำลังอัดรับรอง (ตามที่ออกแบบ) ที่ 56 หรือ 90 วันก็ได้ ส่วนโครงสร้างที่ต้องการกำลังอัดที่อายุก่อน 28 วัน เช่น พื้นอัดแรง ปกติจะต้องทดสอบกำลังอัดก่อนการอัดแรง คือที่ 2 หรือ 3 วัน เพิ่มเติมจากอายุ 28 วัน

View More ทำไมต้องทดสอบคอนกรีตที่อายุ 7, 14, 28 วัน โดยเฉพาะที่อายุ 7 กับ 14 วันมีจุดประสงค์เพื่ออะไร